AnnoLnc2 Development Team
Lan Ke, Dechang Yang, Yu Wang, Yang Ding, Ge Gao

Previous AnnoLnc Development Team
Mei Hou, Xing Tang, Feng Tian, Fangyuan Shi, Fenglin Liu, Ge Gao

How to cite?
Lan Ke, De-Chang Yang, Yu Wang, Yang Ding, Ge Gao, AnnoLnc2: the one-stop portal to systematically annotate novel lncRNAs for human and mouse. Nucleic Acids Research, 2020, gkaa368
Hou M, Tang X, Tian F, Shi F, Liu F, Gao G. AnnoLnc: a web server for systematically annotating novel human lncRNAs. BMC Genomics. 2016;17:931.

Contact
[email protected]